Štandardné postupy v diagnostike a liečbe bolesti

 
MUDr.Marta Kulichová, CSc., h.doc.
Klinika anesteziologie , intenzívnej medicíny a lieèby bolesti, MFN a JLF UK, Martin
 
definícia
pooperačná bolesť
chronická nenádorová bolesť
nádorová bolesť
neuropatická bolesť
Komplexný regionálny bolestivý syndróm
polyneuropatická bolesť
herpetická bolesť
postherpetická neuralgia
fantómová bolesť
centrálna bolesť
silné opioidy v liečbe bolesti ich použitie a limitácie
 
 
 
BOLESŤ I. Definícia
 • Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia. 
 • Na základe patofyziológie rozlišujeme bolesť nociceptívnu, neuropatickú a psychogénnu, podľa trvania akútnu a chronickú, podľa etiológie nádorovú a nenádorovú. 
II. Diagnostika Bolesť je vždy subjektívna, neexistuje neuropsychologický ani chemický test, ktorým by ju bolo možné odmerať. Diagnostika je založená na komplexnom prístupe. A. Podrobná anamnéza bolesti
 • Lokalizácia
 • Kvalita
 • Šírenie
 • Intenzita - na určenie intenzity bolesti sa používajú vizuálne analógové, verbálne a numerické stupnice (obr.1), ich použitie sa ďalej rozširuje aj na hodnotenie úľavy bolesti vo vzťahu k ordinovanej liečbe.
 • Trvanie a vývoj
 • Zmierňujúce a zhoršujúce faktory
 • Predchádzajúca liečba bolesti a jej účinnosť
 • Vplyv bolesti na ostatné fyzické a sociálne funkcie
B. Fyzikálne a neurologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie miesta bolesti
C. Psychosociálne hodnotenie III. Terapia
 • Význam jednotlivých druhov bolesti je pre pacienta aj lekára rôzny, rozdielne sú aj terapeutické postupy a ciele liečby: 
 • u akútnej bolesti je cieľom odstránenie bolesti a návrat do práce, zvláštny dôraz je kladený na prevenciu vzniku chronickej bolesti
 • u nádorovej bolesti je cieľom zmiernenie bolesti a zlepšenie kvality života
 • u chronickej nenádorovej bolesti, pretrvávajúcej organické poškodenie, je to fyzická rekondícia a/alebo vysadenie analgetík, naučiť pacienta akceptovať tolerovateľnú bolesť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top