Pre laickú verejnosť sú dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami v menu pod názvom: "Algeziologické pracoviská v SR"

Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!           Prihlásenie:

potvrdenie


XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

NEZABUDNITE SA REGISTROVAŤ!

REGISTRÁCIA K ÚČASTI POKRAČUJE DO 31.5.2023!

 

!!! ATUÁLNA URGENTNÁ PROSBA !!! : ak sa stalo, že ste sa registrovali a nedostali ste POTVRDZUJÚCI MAIL o vašej úspešnej registrácii (nielen text o odoslaní formulára) - prosíme registrujte sa znovu s úplným vyplnením VŠETKÝCH! hodnôt vo formulári a vyčkajte na POTVRDZUJÚCI MAIL.

Ak neobdržíte tento potvrdzujúci mail - kontaktujte priamo na mail: dialogy2023@pain.sk Následne budede osobne kontaktovaní na váš mail.

 
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022 = následne upravené 15.2.2022 pod číslom Z012564-2022 do "ROZHODNUTIA":
Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do ukončenia mimoriadneho stavu
Od 1.1.2022 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Kvôli kontroverziám pri predpisovaní receptov vydalo MZ SR vo februári 2022 Rozhodnutie, ktoré je pre všetky subjekty PRÁVNE ZÁVÄZNÉ.
Je dostupné na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?ministerstvo-lieky-predpisovanie-rozhodovanie
Prikladáme v prílohe súhrn aktuálne platných postupov pri predpise liekov a zdravotníckych pomôcok.
>>> Celé znenie "ROZHODNUTIA" číslo: Z012564-2022
 
 
 
XXIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXIX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI
Hlavná téma: APLIKÁCIA NAJNOVŠÍCH POZNATKOV O BOLESTI DO PRAXE
 
Termín konania: 6-8.10.2022 Miesto konania: Zvolen
Bližšie informácie: MUDr. Janka Zdechovanová  
 
 
 
 
 
 
Ukrajina  

Podpora a solidarita SLS s Ukrajinou

Vyhlásenia EFMA k situácii na Ukrajine

Vyhlásenia  WMA a CPME k situácii na Ukrajine

 
>>> Môžu ukrajinskí pacienti pokračovať v klinickom skúšaní po príchode na SR?
>>> USMERNENIE ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV K PRERADENIU UKRAJINSKÝCH ÚČASTNÍKOV KLINICKÉHO SKÚŠANIA Z CENTIER NA UKRAJINE DO CENTIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022:
V súvislosti s legislatívnymi zmenami v novele zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“) účinnými od 1.1.2022 Vám zasielame usmernenie k praktickej realizácii najmä v oblasti preskripcie liekov. Uvedená novelizácia nerieši doterajšie ťažkosti pri preskripcii a jej praktickej realizácii, motivácia na zmenu bola iná:
- snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi,
- využívanie opakovaných receptov,
- zníženie záťaže pacienta po hospitalizácii (bez potreby návštevy praktického lekára pre predpis liekov)
 
DO POZORNOSTI: v MKCH 11, platnej od 1.1.2022 pribudli pri bolesti poddiagnózy:
R52.- Bolesť, nezatriedená inde
R52.0 Akútna bolesť
R52.1 Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2 Iná chronická bolesť
R52.3 Chronická neuropatická bolesť
R52.4 Chronická nádorová bolesť
R52.9 Bolesť, bližšie neurčená
 
>>> AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:
Na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.
2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?

Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať
aj tlačenú formu receptov. 3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.
 
ŠTANDARDNÉ POSTUPY:
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
 
Pracovná skupina EFIC COVID-19
 
top