Pre laickú verejnosť sú dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami v menu pod názvom: "Algeziologické pracoviská v SR"

Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!           Potrebné potvrdiť:

potvrdenie

V sekcii "Administratíva AGG pracoviska" prikladáme rôzne"informované súhlasy". Sú spracované ako kompromis z viacerých pracovísk (Banská Bystrica, Martin, Žilina, vzory z českých stránok...). Sú voľne stiahnuteľné a použiteľné na AGG pracovisku s podmienkou, že neprešli jazykovou a právnou úpravou. Preto pred ich použitím na konkrétnom pracovisku doporučujeme ich plné znenie skonzultovať s vedením konkrétneho zdravotníckeho pracoviska ako aj s príslušným právnikom. Pokiaľ sa vám podarí získať validné doplnenia- prosím kontaktujte správcu tohto portálu (brodani@pain.sk). Následne môžeme aj pre ostatných zverejniť možno vhodnejšie znenia informovaných súhlasov.
 
V sekcii "Členovia SSŠLB" je aktualizovaná databáza členov SSŠLB k 14.2.2024. Prosíme, venujte jej pozornosť
 

 

 
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022 = následne upravené 15.2.2022 pod číslom Z012564-2022 do "ROZHODNUTIA":
Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do ukončenia mimoriadneho stavu
Od 1.1.2022 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Kvôli kontroverziám pri predpisovaní receptov vydalo MZ SR vo februári 2022 Rozhodnutie, ktoré je pre všetky subjekty PRÁVNE ZÁVÄZNÉ.
Je dostupné na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?ministerstvo-lieky-predpisovanie-rozhodovanie
Prikladáme v prílohe súhrn aktuálne platných postupov pri predpise liekov a zdravotníckych pomôcok.
>>> Celé znenie "ROZHODNUTIA" číslo: Z012564-2022
 
 
 
 
 
 
 
 

EFIC V POHYBE

Medzi známe zdravotné prínosy fyzickej aktivity patrí znížené riziko rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a zlepšenie duševného zdravia. Čo je menej známe, je to, že vyššia úroveň fyzickej aktivity a cvičenia je tiež spojená s nižším rizikom vzniku chronickej bolesti.
Chronická bolesť je definovaná ako bolesť denne počas 12 týždňov. Je to významný zdravotný problém, ktorý postihuje 12 až 30 % Európanov.

Jej hospodársky dopad je obrovský, pokiaľ ide o náklady na zdravotnú starostlivosť a stratu produktivity
(2,2 % HDP v Nemecku, 2,8 % v Írsku a 1,7 % v Holandsku).
Bývalý prezident Bart Morlion prišiel s myšlienkou prezidentskej kampane, ktorá bude prebiehať počas trojročného mandátu každého prezidenta.
Téma "EFIC v pohybe" so zameraním na dôležitosť fyzickej aktivity pri prevencii primárnych a sekundárnych bolestí...čítaj viac >>>>>>

Tipy pre ľudí s chronickou bolesťou >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

Tipy pre širokú verejnosť >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

Tipy pre zdravotníkov >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

 
 
 
 
 
 
Ukrajina  

Podpora a solidarita SLS s Ukrajinou

Vyhlásenia EFMA k situácii na Ukrajine

Vyhlásenia  WMA a CPME k situácii na Ukrajine

 
>>> Môžu ukrajinskí pacienti pokračovať v klinickom skúšaní po príchode na SR?
>>> USMERNENIE ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV K PRERADENIU UKRAJINSKÝCH ÚČASTNÍKOV KLINICKÉHO SKÚŠANIA Z CENTIER NA UKRAJINE DO CENTIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022:
V súvislosti s legislatívnymi zmenami v novele zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“) účinnými od 1.1.2022 Vám zasielame usmernenie k praktickej realizácii najmä v oblasti preskripcie liekov. Uvedená novelizácia nerieši doterajšie ťažkosti pri preskripcii a jej praktickej realizácii, motivácia na zmenu bola iná:
- snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi,
- využívanie opakovaných receptov,
- zníženie záťaže pacienta po hospitalizácii (bez potreby návštevy praktického lekára pre predpis liekov)
 
DO POZORNOSTI: v MKCH 11, platnej od 1.1.2022 pribudli pri bolesti poddiagnózy:
R52.- Bolesť, nezatriedená inde
R52.0 Akútna bolesť
R52.1 Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2 Iná chronická bolesť
R52.3 Chronická neuropatická bolesť
R52.4 Chronická nádorová bolesť
R52.9 Bolesť, bližšie neurčená
 
>>> AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:
Na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.
2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?

Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať
aj tlačenú formu receptov. 3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.
 
ŠTANDARDNÉ POSTUPY:
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
 
Pracovná skupina EFIC COVID-19
 
top