Zoznam publikácií členov SSŠLB v odbornej literatúre

Tu budeme uverejňovať všetky Vami dodané publikácie
Autor,spuloautor, Názov práce, miesto uverejnenia (kniha, časopis), článok v *.pdf formáte
Pastucha, M: ANTIDEPRESÍVA A ANXIOLYTIKÁ V LIEČBE BOLESTI - ZÁKLADNÝ PREHĽAD
 
Kulichová, M.: OROFACIÁLNA BOLESŤ: ETIOLÓGIA, PATOFYZIOLÓGIA, DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA, KLASIFIKÁCIA VYBRANÝCH SYNDRÓMOV, ZÁKLADNÉ ZÁSADY LIEČBY
Kulichová, M.: Opioidné analgetiká v liečbe nádorovej bolesti. Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(1): 14–18
Kulichová, M.: Orofaciálna bolesť. mediNews, 44-47
Kulichová, M.: Prístup k akútnej a pooperačnej bolesti. Servis akútnej bolesti v UNM
Kulichová, M.: Bolesti hlavy v ambulancii praktického lekára. Via pract., 2006, roč. 3(4): 170-173
 
Jakubíková, H., Klímová, E.: Paliatívna liečba a starostlivosť o chorých so sclerosis multiplex. Neurol.prax 2010, 11(1): 32-34

Jakubíková H., Klímová, E.: Neuropatické bolesti onkologických pacientov. Paliat.med.liec. boles. 2010, 3(3): 99-101

 
Martuliak I, Illéš R., Vinklerová V., Rapčan R.: Implantácia spinálnych stimulátorov na Slovensku. Abstrakt, Bolest 13, supplementum 1, 2010, 30.
Kubišová H., Snopková J., Martuliak I: Život v popole. Abstrakt, Bolest 13, supplementum 1, 2010, 27-28.
Snopková J., Kresanová V., Martuliak I, Geistová T.: Depresia – ochorenie duše i tela. Abstrakt, Bolest 13, supplementum 1, 2010, 35.
Schvarcz P., Martuliak I.: Preskripcia silných opioidov na algeziologickej klinike  FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2007-2009. Abstrakt, Bolest 13, supplementum 1, 2010, 34-35.
Martuliak I.: Vyhodnotenie klinickej štúdie s liekom Jurnista na Slovensku. Paliat. med. lieč.bolesti, 2010,3(2):62-65.
Martuliak I.: Deň subkatedry algeziológie 8.4.2010, Banská Bystrica. Paliat. med. lieč.bolesti, 2010,3(2):80.

Martuliak I.: Lunaldin v léčbě průlomové nádorové bolesti – první výsledky klinické studie Luna. Farmakoterapie, Review sympozia Léčba průlomové bolesti, Listopad 2010:

 
Rapčan Róbert 1, Lars Walen MD2; 1 R – Clinic, algeziologická ambulancia, Bardejov; 2 Norrlands University Hospital, Operationscentrum, Umea, Sweden;Paliat. med. liec. boles., 2009, 2(3): 129–132: Bolesti chrbta – klinický algoritmus a základné diagnostické techniky v intervenčnej algeziológii
Rapčan Róbert; Shepton Mallet ITC, Oddelenie anestéziológie a liečby bolesti, Veľká Británia; Paliat. med. liec. boles., 2009, 2(2): 90–92: Interskalenická blokáda – s ultrazvukom alebo bez?
Rapčan Róbert; NHS Treatment Centre, Pain Unit, Shepton Mallet, United Kingdom; Paliat. med. liec. boles., 2009, 2(1): 35–36: Úspešná terapia chronickej bolesti po inguinálnej hernioplastike pomocou subkutánnej neurostimulácie – kazuistika
Rapčan Róbert; 5th International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery Arthroscopy, arthroplasty, fractures, rehabilitation Poznań, Poland, 17th–19th January 2011 ABSTRACTS – ELECTRONIC VERSION 3 www.artro.pl; : Postoperative analgesia for shoulder surgery: a review of current techniques
Rapcan Róbert, MD: Postoperative analgesia for shoulder surgery: a review of current techniques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top