Vzdelávanie v algeziológii

ATESTÁCIE Z ALGEZIOLÓGIE

 
Zásady špecializačného štúdia v Algeziológii 2016
 
Tlačivo "Prehľad klinickej praxe"
 
Žiadosti v odbore Algeziológia
 
Žiadost o zaradenie do špecializačného odboru_LF_FVZ
 
Žiadosť o spätné započítanie praxe
 
Špecializačný študijný program z AGG
 
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
 
NOVÉ !!!
ŠM pre rok 2022-2023 ŠM pre rok 2023-2024
 
Otázky k atestácii
 
Atestačná práca - vzor, ako má vyzerať finálne spracovanie
 
Použitie citácií - príklady podľa SZU
 
Smernica č. 5/2012
rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. februára 2012
 
Už atestovali
 
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 
Kritéria habilitačného konania na SZU
 
 
 
 
top