Aktuality

 

 VÝBEROVÉ KONANIE:

na miesto lekára na Algeziologickej klinike SZU FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici.
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru lekára na Algeziologickú kliniku SZU.
Kvalifikačné predpoklady:
Odborná spôsobilosť v zmysle § 4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov špecializácia v odbore algeziológia, alebo anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, ortopédia, pediatria, vnútorné lekárstvo, neurológia, FBLR, príp. neurochirurgia. čítaj viac:>>>>
 
 
V sekcii "Administratíva AGG pracoviska" prikladáme rôzne"informované súhlasy". Sú spracované ako kompromis z viacerých pracovísk (Banská Bystrica, Martin, Žilina, vzory z českých stránok...). Sú voľne stiahnuteľné a použiteľné na AGG pracovisku s podmienkou, že neprešli jazykovou a právnou úpravou. Preto pred ich použitím na konkrétnom pracovisku doporučujeme ich plné znenie skonzultovať s vedením konkrétneho zdravotníckeho pracoviska ako aj s príslušným právnikom. Pokiaľ sa vám podarí získať validné doplnenia- prosím kontaktujte správcu tohto portálu (brodani@pain.sk). Následne môžeme aj pre ostatných zverejniť možno vhodnejšie znenia informovaných súhlasov.
 
 

S láskavým dovolením autora: JUDr. Ing. Radovana Konečného, MBA,
výkonného riaditeľa causa.sk s.r.o. - konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti práva, daní a managementu, Bratislava
- uvádzame jeho dve prednášky, ktoré odzneli na XVI. DNI KLINIKY ALGEZIOLÓGIE dňa 12.4.2024 v Banskej Bystrici:

§§§   Právne aspekty algeziologickej praxe  
§§§   Právne aspekty telemedicíny  
 
 
 

  Poznačte si do kalendára:

 

XXV.ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

2024_csdob

podrobnosti:>>>

REGISTRÁCIA ÚČASTI: >>>

 
 
V sekcii "Členovia SSŠLB" je aktualizovaná databáza členov SSŠLB k 14.2.2024.
 
 

NOVÉ STRÁNKY SEKCIE INTERVENČNEJ ALGEZIOLÓGIE

 
 
 

NÁRODNÁ VEDECKÁ KNIŽNICA

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
  NÁRODNÁ VEDECKÁ KNIŽNICACENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SRPodpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania


Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz)  ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link  https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.

 

 

 

efic_move_logo

EFIC V POHYBE

Medzi známe zdravotné prínosy fyzickej aktivity patrí znížené riziko rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a zlepšenie duševného zdravia. Čo je menej známe, je to, že vyššia úroveň fyzickej aktivity a cvičenia je tiež spojená s nižším rizikom vzniku chronickej bolesti.
Chronická bolesť je definovaná ako bolesť denne počas 12 týždňov. Je to významný zdravotný problém, ktorý postihuje 12 až 30 % Európanov.

Jej hospodársky dopad je obrovský, pokiaľ ide o náklady na zdravotnú starostlivosť a stratu produktivity
(2,2 % HDP v Nemecku, 2,8 % v Írsku a 1,7 % v Holandsku).
Bývalý prezident Bart Morlion prišiel s myšlienkou prezidentskej kampane, ktorá bude prebiehať počas trojročného mandátu každého prezidenta.
Téma "EFIC v pohybe" so zameraním na dôležitosť fyzickej aktivity pri prevencii primárnych a sekundárnych bolestí...čítaj viac >>>>>>

Tipy pre ľudí s chronickou bolesťou >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

Tipy pre širokú verejnosť >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

Tipy pre zdravotníkov >>> (infografika -preklad z anglického originálu)

 

 
2024

IASP vyhlásila rok 2024 za Globálny rok o pohlaví a rodových rozdieloch vo vnímaní bolesti

IASP spustí webovú stránku a iniciatívy globálneho roka 2024 v januári. Ak máte akékoľvek otázky, dajte nám vedieť.

 

 
 
 
 
>>>    Do pozornosti:
Všetci aktuálni členovia SSŠLB sa môžu prihlásiť ako pridružení členovia do EAPC, bez potreby úhrady členského, vyplnením svojich údajov cez nasledovný link:
https://www.eapcnet.eu/join-as-an-associate-member/ a tak môžu využívať výhody člena EAPC.
 

>>>    Výbor SSŠLB zriaďuje PRACOVNÚ SKUPINU PRE KOMUNIKÁCIU SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
Vážené kolegyne a kolegovia, ak máte vo svojej odbornej praxi nápady, návrhy, postrehy, ale aj problémy vo vykazovaní, uznávaní zdravotníckych výkonov,
v komunikácii so ZP alebo čokoľvek, s čím by ste sa chceli poradiť v kontexte ambulancia chronickej bolesti versus zdravotná poisťovňa,
pošlite nám svoj podnet na nasledujúci mail: ferencik@pain.sk
Pracovná skupina SSŠLB pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami má nasledujúce zloženie: MUDr.M.Ferenčík, MUDr.A.Šujanová, MUDr.D.Ogurčáková,
MUDr.H.Jakubíková, MUDr.E.Salamonová, MUDr.P.Schvarcz.
Po odoslaní Vášho podnetu na kontaktný mail, bude podnet najskôr komunikovaný v rámci pracovnej skupiny a následne, ak bude preukázaná jeho adekvátnosť a relevancia, bude pracovnou skupinou predostretý ku komunikácii so zdravotnou poisťovňou.
 
 
  E-G-G

Ak ste výskumníkom bolesti na začiatku kariéry alebo lekárom a máte projekt s klinickým dopadom, EFIC-Grünenthal-Grant (E-G-G) je príležitosťou, ktorú si nesmiete nechať ujsť. Potrebujete dôvod, aby ste sa vydali na toto dobrodružstvo? Tu je päť!

1. E-G-G je známy grant na výskum bolesti
Víťazi z viac ako 14 krajín, 70 financovaných inovatívnych projektov a 1,8 milióna eur: toto prestížne ocenenie už 18 rokov pomáha napredovať vo výskume bolesti. Medzi minulými víťazmi je niekoľko popredných európskych odborníkov vo svojom odbore!
2. E-G-G si posvieti na váš výskum
V medzinárodnej komunite výskumníkov bolesti je grant EFIC-Grünenthal-Grant vysoko uznávaný a cenený. Víťazstvo v súťaži E-G-G umožňuje vedcom ašpirovať na lepšie pozície a profesionálne rásť.
3. E-G-G prezentuje váš výskum na konferencii #EFIC2023
Na kongrese EFIC sa každé dva roky stretáva medzinárodná komunita odborníkov na bolesť na najväčšom vedeckom stretnutí o bolesti v Európe. Víťazi EGG sú na tomto významnom podujatí ocenení a môžu prezentovať svoj výskum. Viete si predstaviť lepšie pódium?
4. E-G-G je neuveriteľnou príležitosťou na nadväzovanie kontaktov
Grant EFIC-Grünenthal pomáha položiť základy budúceho výskumu bolesti v Európe. .....Viac na stránke >>>>

 
>>>    PAIN RESEARCH FORUM

 
 
 
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022 = následne upravené 15.2.2022 pod číslom Z012564-2022 do "ROZHODNUTIA":
Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do ukončenia mimoriadneho stavu
Od 1.1.2022 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Kvôli kontroverziám pri predpisovaní receptov vydalo MZ SR vo februári 2022 Rozhodnutie, ktoré je pre všetky subjekty PRÁVNE ZÁVÄZNÉ.
Je dostupné na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?ministerstvo-lieky-predpisovanie-rozhodovanie
Prikladáme v prílohe súhrn aktuálne platných postupov pri predpise liekov a zdravotníckych pomôcok.
>>> Celé znenie "ROZHODNUTIA" číslo: Z012564-2022
 
 
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Sanofi prichádza s iniciatívou poskytnúť Vám jednoduchý nástroj na uľahčenie komunikácie s pacientami utekajúcimi z Ukrajiny v ambulanciách zdravotníckych zariadení.
Ide o krátky anamnestický dotazník v ukrajinskom jazyku, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s odborným garantom doc. MUDr. Bohumilom Seifertom, PhD.
Veríme, že dotazník bude prínosný vo Vašej každodennej praxi a uľahčí Vám proces zdravotnej starostlivosti.
Konverzia ukrajinských liekov na európsky ekvivalent – pomoc ukrajinským pacientom. Odkaz na internetovú stránku
 
 
Ukrajina  

Podpora a solidarita SLS s Ukrajinou

Vyhlásenia EFMA k situácii na Ukrajine

Vyhlásenia  WMA a CPME k situácii na Ukrajine

 
>>> Môžu ukrajinskí pacienti pokračovať v klinickom skúšaní po príchode na SR?
>>> USMERNENIE ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV K PRERADENIU UKRAJINSKÝCH ÚČASTNÍKOV KLINICKÉHO SKÚŠANIA Z CENTIER NA UKRAJINE DO CENTIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022:
V súvislosti s legislatívnymi zmenami v novele zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“) účinnými od 1.1.2022 Vám zasielame usmernenie k praktickej realizácii najmä v oblasti preskripcie liekov. Uvedená novelizácia nerieši doterajšie ťažkosti pri preskripcii a jej praktickej realizácii, motivácia na zmenu bola iná:
- snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi,
- využívanie opakovaných receptov,
- zníženie záťaže pacienta po hospitalizácii (bez potreby návštevy praktického lekára pre predpis liekov)
Podrobne text hlavných zmien:>>>
Llink na aktuálne znenie zákona, kde sú novelizované časti farebne vyznačené: zelená-doplnené do zákona; hnedá-upravené v zákone; červená-vynechané zo zákona
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20220101#predpis.clanok-1.cast-siesta.oddiel-prvy
 
DO POZORNOSTI: v MKCH 11, platnej od 1.1.2022 pribudli pri bolesti poddiagnózy:
R52.- Bolesť, nezatriedená inde
R52.0 Akútna bolesť
R52.1 Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2 Iná chronická bolesť
R52.3 Chronická neuropatická bolesť
R52.4 Chronická nádorová bolesť
R52.9 Bolesť, bližšie neurčená
 
>>> AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:
Na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.
2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?

Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptov. 3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.

MUDr. Darina Hasarová, hlavný odborník pre algeziológiu
20.7.2021
 
 
 
ŠTANDARDNÉ POSTUPY:
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
 
Pracovná skupina EFIC COVID-19
 
Abstrakty prezentácií, ktoré odozneli počas XXIII. ČESKO-SLOVENSKÝCH DIALÓGOV O BOLESTI
Abstrakty prezentácií, ktoré odozneli počas XXVIII. SLOVENSKÝCH DIALÓGOV O BOLESTI
top