Aktuality

 
 
 
 

XXIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI a XXIX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

Hlavná téma: APLIKÁCIA NAJNOVŠÍCH POZNATKOV O BOLESTI DO PRAXE
Termín konania: 6-8.10.2022
Miesto konania: Zvolen
Bližšie informácie: MUDr. Janka Zdechovanová
 
 
 
>>>    PAIN RESEARCH FORUM
 
>>>    Pracovná skupina EFIC pre COVID-19
 
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022 = následne upravené 15.2.2022 pod číslom Z012564-2022 do "ROZHODNUTIA":
Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do ukončenia mimoriadneho stavu
Od 1.1.2022 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Kvôli kontroverziám pri predpisovaní receptov vydalo MZ SR vo februári 2022 Rozhodnutie, ktoré je pre všetky subjekty PRÁVNE ZÁVÄZNÉ.
Je dostupné na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?ministerstvo-lieky-predpisovanie-rozhodovanie
Prikladáme v prílohe súhrn aktuálne platných postupov pri predpise liekov a zdravotníckych pomôcok.
>>> Celé znenie "ROZHODNUTIA" číslo: Z012564-2022
 
 
Palliative Care Educational Events – Register for the Pain Course and Apply for an IAHPC Scholarship!
 
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
spoločnosť EDUprofiPHARM v spolupráci so spoločnosťou Sanofi prichádza s iniciatívou poskytnúť Vám jednoduchý nástroj na uľahčenie komunikácie s pacientami utekajúcimi z Ukrajiny v ambulanciách zdravotníckych zariadení.
Ide o krátky anamnestický dotazník v ukrajinskom jazyku, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s odborným garantom doc. MUDr. Bohumilom Seifertom, PhD.
Veríme, že dotazník bude prínosný vo Vašej každodennej praxi a uľahčí Vám proces zdravotnej starostlivosti.
Konverzia ukrajinských liekov na európsky ekvivalent – pomoc ukrajinským pacientom. Odkaz na internetovú stránku
 
 
Ukrajina  

Podpora a solidarita SLS s Ukrajinou

Vyhlásenia EFMA k situácii na Ukrajine

Vyhlásenia  WMA a CPME k situácii na Ukrajine

 
>>> Môžu ukrajinskí pacienti pokračovať v klinickom skúšaní po príchode na SR?
>>> USMERNENIE ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV K PRERADENIU UKRAJINSKÝCH ÚČASTNÍKOV KLINICKÉHO SKÚŠANIA Z CENTIER NA UKRAJINE DO CENTIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 
 
>>> LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE č. 362/2011 Z.z. platné od 1.1.2022:
V súvislosti s legislatívnymi zmenami v novele zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“) účinnými od 1.1.2022 Vám zasielame usmernenie k praktickej realizácii najmä v oblasti preskripcie liekov. Uvedená novelizácia nerieši doterajšie ťažkosti pri preskripcii a jej praktickej realizácii, motivácia na zmenu bola iná:
- snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi,
- využívanie opakovaných receptov,
- zníženie záťaže pacienta po hospitalizácii (bez potreby návštevy praktického lekára pre predpis liekov)
Podrobne text hlavných zmien:>>>
Llink na aktuálne znenie zákona, kde sú novelizované časti farebne vyznačené: zelená-doplnené do zákona; hnedá-upravené v zákone; červená-vynechané zo zákona
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/20220101#predpis.clanok-1.cast-siesta.oddiel-prvy
 
DO POZORNOSTI: v MKCH 11, platnej od 1.1.2022 pribudli pri bolesti poddiagnózy:
R52.- Bolesť, nezatriedená inde
R52.0 Akútna bolesť
R52.1 Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2 Iná chronická bolesť
R52.3 Chronická neuropatická bolesť
R52.4 Chronická nádorová bolesť
R52.9 Bolesť, bližšie neurčená
 
>>> AKTUALIZÁCIA PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM:
Na podnet niektorých kolegov ohľadom predpisovania opioidov som požiadala MZ odbor farmácie o upresnenie preskripcie opioidov. Moje otázky boli:

1. Je možné v súčasnosti predpisovať opioidy elektronicky a dokedy?
Odpoveď: Omamné látky II. skup. (opioidy) je možné podľa § 120 ods.1 písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach predpisovať elektronicky. Čas nie je vymedzený.
2. Je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptu a následne archivovať?

Odpoveď: V súčasnosti nie je potrebné pri elektronickom recepte vytvárať aj tlačenú formu receptov. 3. Je možné predpisovať opioidy aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac?
Odpoveď: Preskripciu liekov s obsahom omamnej a psychotropnej látky upravuje § 120, ods. 1, písm.h zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a v zmysle hore uvedeného ustanovenia naďalej platí nasledovné: pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky Ii. alebo psychotropnej látky II. sk. vyznačí lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky, predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacientka v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou " REPETATUR ".
To znamená, že nie je možné predpísať omamnú látku II.a III. skup. na viac ako 30 dní.

MUDr. Darina Hasarová, hlavný odborník pre algeziológiu
20.7.2021
 
Global Year for Translating Pain Knowledge to Practice   GLOBAL YEAR 2022
Global Year sa zameriava na špeciálny aspekt bolesti a na zvýšenie povedomia v komunite bolesti aj mimo nej. Cieľom globálneho roka 2022 je zvýšiť povedomie o vedomostiach o bolesti a o tom, ako môže byť prínosom pre tých, ktorí žijú s bolesťou.
Globálny rok 2022 bude obsahovať informačné listy a webináre, správy a publikácie a workshopy a podujatia na Svetovom kongrese, ktoré pomôžu viesť k lepším výsledkom pacientov.
 
 
ŠTANDARDNÉ POSTUPY:
Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou
Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia
 
Pracovná skupina EFIC COVID-19
 
Abstrakty prezentácií, ktoré odozneli počas XXVIII. SLOVENSKÝCH DIALÓGOV O BOLESTI
 
 
top