Odborné články o bolesti v literatúre

 
 
2021: BACK PAIN
 
2020: PREVENTION OF PAIN
 
2019: PAIN IN MOST VULNERABLE
 
2017: VISCERAL PAIN AFTER SURGERY
 
2014: OROFACIAL PAIN
 
 
 
 

ODBORNÉ KNIHY O BOLESTI

  FARMAKOTERAPIA

Napriek výraznému pokroku v porozumení patofyziologických a biochemických mechanizmov vedúcich k vzniku a rozvoju bolesti, ako aj narastajúcim možnostiam terapeutických intervencií zostáva zvládnutie bolesti závažným klinickým problémom a čoraz výraznejším celospoločenským fenoménom „modernej“ doby. Z tohto pohľadu vzrastá význam predloženého diela.
Cieľom autora predloženej vedeckej monografie je ponúknuť širokej lekárskej a odbornej verejnosti moderný a konzistentný pohľad na boles​ť z hľadiska patolologickej fyziológie, diagnostiky, klinickej symptomatológie a liečby. Uvedený moderný pohľad na základe vzťahovej väzby umožňuje čitateľovi si vytvoriť komplexný integratívny teoretický model, ktorý ponúka atraktívne súvislosti pre zvládnutie bolesti. Publikácia poskytuje plnohodnotný farmakologický prehľad a charakteristiky predstaviteľov rôznorodých skupín analgetík používaných v liečbe bolestivých stavov. Táto monografia môže zahnať obavy prof. Bonicu, ktorý v roku 1990 uvádzal, že hlavnou príčinou nedostatočnej liečby bolesti je nedostatočné využitie známych informácií. Uznávaný algeziológ doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. svojim unikátnym dielom významným spôsobom prispieva k vyvráteniu tejto tézy.
Tento titul bude dlhé roky prínosom pre teoretickú ako aj praktickú rovinu poznania liečby bolesti nielen v pregraduálnom, ale aj v postgraduálnom vzdelávaní.

 


Anotácia knihy: >>>

Obsah knihy:>>>

 
 
  PATOFYZIOLOGIA Je to prvé a jedinečné dielo, venované patofyziológii bolesti, ktoré svojím významom presahuje hranice Slovenska. Komplexné poňatie problematiky patofyziológie bolesti poskytuje významný zdroj poznatkov nielen pre špecialistov, ktorí sa venujú liečbe bolesti, ale aj pre všetkých ostatných, ktorým je problematika kontroly bolesti blízka. Je to dôležité najmä preto, že bolesť nielen, že ovplyvňuje našu základnú existenciu, ale má aj významný evolučný význam pre prežitie človeka ako druhu.
Práve táto kniha sa môže stať najlepším zdrojom poznatkov pre špecialistov, praktických lekárov, študentov medicíny, ale aj pre pacientov s chronickou bolesťou, ich príbuzných a priateľov. Dozvedia sa tu, nielen čo bolesť je, ako ovplyvňuje našu existenciu, ale tiež ako ju možno kontrolovať, a to dokonca na receptorovej úrovni.
 


Predslov knihy:>>>

Obsah knihy:>>>

Náhľad na text v knihe:>>>

 
   
  ALGEZIOLOGIA Kniha ALGEZIOLÓGIA podáva prehľadne súčasné poznatky o patofyziológii,  farmakológii a farmakoterapii, diagnostike a zásadách  liečby bolesti. V špeciálnej  časti pojednáva o syndromológii  bolesti. Je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť, obsahuje 300 strán odborného textu, 39 obrázkov a 71  tabuliek. V časti farmakologickej sú uvedené SPC základných liekov používaných v liečbe bolesti.
Je prvou učebnicou svojho druhu u nás
Vydalo EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline v edičnom rade MONOGRAFIE ako svoju 2069 publikáciu, vydanie prvé, ISBN 80-8070-445-7
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top