Hlavné témy kongresu:

- boli zvolené na základe medzinárodných aktivít EFIC a IASP:


 

PERSONALIZOVANÁ LIEČBA BOLESTI: BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

AKÚTNA BOLESŤ

CHRONICKÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ

CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLESŤ

INTERVENČNÁ ALGEZIOLÓGIA

PALIATÍVNA MEDICÍNA

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V ALGEZIOLÓGII