Organizátori a výbory kongresu: 

Prezident kongresu: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
 
 
Vedecký výbor   Organizačný výbor:   
  Predseda:  doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.   Predseda:  MUDr. Mária Kováčová
Členovia:  MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Tatiana Dančíková
MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
MUDr. Tatiana Geistová
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
MUDr. Daniela Ogurčáková, PhD.
MUDr. Róbert Rapčan,PhD., MBA, FIPP
MUDr. Eva Salamonová
MUDr. Alena Šujanová
Bc.     Renáta Sklenárová
Členovia:  MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Lucia Cifraničová
MUDr. Dušan Kostovčík
MUDr. Ľubomír Krivjanský
Mgr. & Mgr. Gabriela Krupčíková       
     

 

Kontakty: 

 
Prezident kongresu MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
x-pain clinic s.r.o.
Ulica J.Siváka 1247/1
971 01 Prievidza
tel: +421 908 602 724
e-mail: ferencik@pain.sk
  ***
Predseda vedeckého výboru kongresu:  doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta
Nám. gen. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
tel.: +421 484412780
e-mail: imartuliak@nspbb.sk
  ***
Predseda organizačného výboru kongresu:  MUDr. Mária Kováčová
Algeziologická ambulancia
Nemocnica Michalovce
Špitálska ul.č.2
071 01 Michalovce
tel.: +421 56 641 6832, +421 56 641 6701, +421 915 311 139
e-mail: mariakovacova1975@yahoo.com
  ***
SLS:  Mgr. & Mgr. Gabriela Krupčíková
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3
813 22 Bratislava
tel.: +421 2 5292 2019
fax: +421 2 5263 5611
mob.: +421 917 641 925
e-mail: krupcikova@sls.sk

***