Základné informácie:

Termín konania: 9.-10. jún 2023

Miesto konania: hotel Eurobus****, Zemplínska šírava, Kaluža

Kontakt:
Hotel Eurobus ****
Zemplínska šírava
072 36 Kaluža
Slovenská republika
 
GPS:  N48°47'44,30''   E22°00'22,05''

https://www.hoteleurobus.sk/
 


Kongres je zaradený do kreditného systému ARS CME


Zvýhodnený kongresový (účastnícky) poplatok pri registrácii do 31.3.2023 vrátane:

Lekári:     90 € (člen SSŠLB/SSLB)   
120 € (nečlen SSŠLB/SSLB)
Zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti:     40 € (člen SAS)
  60 € (nečlen SAS)
pracujúci dôchodcovia:     bez zvýhodnenia = člen SSŠLB:90 € nečlen SSŠLB:120 €, sestra-člen SAS: 40 €, sestra-nečlen SAS: 60 €
nepracujúci dôchodcovia:     zľava 70% z poplatkov = lekári členovia SSŠLB: 27 €, nečlenovia SSŠLB: 36 €, členky SAS: 12 €, nečlenky SAS:18 €
študenti:     10 € (symbolický poplatok)
Iné (nezdravotnícke) profesie:     75 € (aj reprezentanti nad rámec počtu prislúchajúci z partnerstva na kongrese)
Jednodňový poplatok (t.j. účasť   
na kongrese len jeden deň):  
  50 €
 
 


Kongresový (účastnícky) poplatok pri registrácii 1.4.2023 - 31.5.2023 vrátane:

Lekári:   110 € (člen SSŠLB/SSLB)
130 € (nečlen SSŠLB/SSLB)
Zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti:      50 € (člen SAS)    
  70 € (nečlen SAS)
pracujúci dôchodcovia:     bez zvýhodnenia = člen SSŠLB:110 € nečlen SSŠLB:130 €, sestra-člen SAS: 50 €, sestra-nečlen SAS: 70 €
nepracujúci dôchodcovia:     zľava 70% z poplatkov = lekári členovia SSŠLB: 33 €, nečlenovia SSŠLB: 39 €, členky SAS: 15 €, nečlenky SAS:21 €
študenti:     15 € (symbolický poplatok)
Iné (nezdravotnícke) profesie:      90 € (aj reprezentanti nad rámec počtu prislúchajúci z partnerstva na kongrese)
   
Registrácia a platba v deň kongresu:   150 €  platba internet bankingom, jednotne bez ohľadu na zdravotnícke povolanie
   

Od kongresového poplatku sú oslobodení:
1) autor vyžiadanej prednášky
2) autor prednášky/posteru (lekár / sestra)  pokiaľ je autor členom SSŠLB (SSLB) /SAS, ale aj prvý autor aj keď nie je členom SSŠLB (SSLB)/SAS
Poznámka: spoluautor a ďalší spoluautori v poradí nie sú oslobodení od kongresového poplatku
3) členovia výboru SSŠLB a členovia výboru SAS
4) prezident (viceprezident v prípade CS DOB) kongresu, predseda vedeckého a organizačného výboru, predseda sekcie Paliatívnej medicíny pri SSŠLB, predseda sekcie Intervenčnej algeziológie pri SSŠLB, predseda výboru SAS pri SSŠLB, členovia vedeckého výboru kongresu, členovia organizačného výboru kongresu (maximálne 5 členov)

Kongresový poplatok zahŕňa:
1) - vstup na všetky odborné prednášky a sympóziá
2) - účasť na výstave firiem
3) - kongresové materiály (program, zborník abstraktov, menovka)
4) - certifikát o účasti (vrátane priznaných kreditov o vzdelávaní)
  * * *
Kongresový poplatok nezahŕňa:
1) - stravovanie formou obeda:
      9.6.2023 - obed: 15 €
    10.6.2023 - obed: 15 €
Od poplatku za „obedy“ sú oslobodení: prezident kongresu, viceprezident kongresu, predseda vedeckého výboru, predseda organizačného výboru,
autor vyžiadanej prednášky.

2) - registráciu na "Diskusné fórum algeziológov": 35 €
Od poplatku za registráciu na „Diskusné fórum algeziológov“ sú oslobodení: prezident kongresu, viceprezident kongresu, vedecký výbor – predseda a jeho členovia,
predseda sekcie Paliatívnej medicíny pri SSŠLB, predseda sekcie Intervenčnej algeziológie pri SSŠLB, predseda výboru SAS pri SSŠLB,
organizačný výbor kongresu – predseda a jeho členovia (max 5 členov organizačného výboru), autor vyžiadanej prednášky.

Platba za Diskusné fórum algeziológov a stravovanie sa platí pri registrácii v hotovosti.
Ak táto platba bude realizovaná cez farmaceutickú firmu - táto vystaví potvrdenie o nepeňažnom plnení.

Úhrada kongresového (účastníckeho) poplatku: na základe oznámenia SLS všetky kongresové poplatky je možné hradiť jedine na účet SLS.
Účastnícke poplatky je potrebné uhradiť vopred na účet SLS s uvedením príslušného variabilného symbolu podujatia.
Na podujatí nebude možné uhrádzať účastnícke poplatky v hotovosti a ani platobnou kartou, ale len prostredníctvom internet bankingu.
Pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o úhrade účastníckeho poplatku (zaplatenom buď v pokladnici Sekretariátu SLS, bankovým prevodom,
internet bankingom alebo poštovou poukážkou).
V prípade, že platbu za účastníka uhradil iný právny subjekt (zamestnávateľ, firma, nadácia a pod.) ten je povinný v správe pre prijímateľa uviesť za koho
bola platba uskutočnená (meno a priezvisko účastníka).

   

Názov účtu:  Slovenská lekárska spoločnosť
Peňažný ústav:  VÚB a.s. Bratislava-mesto
Číslo účtu:  4532012
Kód banky:  0200
IBAN:  SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT:  SUBASKBX
konštantný symbol:  0308
Variabilný symbol (VS) pre platbu lekár a iné profesie:  231003069
Variabilný symbol (VS) pre platbu zdravotná sestra, zdravotnícky asistent:  2310045223
Do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko
 


Storno poplatky:

Pri stornovaní účasti na podujatí, zaslanej písomne SLS najneskôr do 15.05.2023 sa účastníkovi vráti 75 % zo zaplateného účastníckeho poplatku.
Po tom termíne sa účastnícke poplatky vracať nebudú.

REGISTRÁCIA účasti (pasívna/aktívna) je možná JEDINE on-line prostredníctvom webového formulára!
Ak bude registrovať účastníka firma- žiadame o vyplnenie registračného webového formulára so všetkými požadovanými údajmi účastníka!
Nie je možné vykonať registráciu zaslaním len menného zoznamu na SLS!
V prípade odôvodnenej registrácie na mieste kongresu je nutné predložiť už zaplatený registračný poplatok prostredníctvom internet bankingu.
Po registrácii je každý účastník povinný nosiť vizitku na viditeľnom mieste
- vizitka oprávňuje pre aktivity v kongresových priestoroch.

Účasť: aktívna
Posledný termín prihlásenia aktívnej účasti do: 21.4. 2023
- je to zároveň posledný termín odoslania abstraktov (uzávierka programu).
V prípade nedodržania termínu uzávierky, prednáška nebude zaradená do programu. Prihlášky k aktívnej účasti a abstrakty budú akceptované jedine elektronicky cez internetový formulár na stránke "Registrácia k aktívnej účasti a odoslanie abstraktu".
Ďalšia korešpondencia iba s prihlásenými účastníkmi.

Účasť: pasívna
Posledný termín prihlásenia pasívnej účasti do: 31.5. 2023
Prihlášky k účasti pasívnej budú akceptované jedine elektronicky cez internetový formulár na stránke "Registrácia k pasívnej účasti".
Ďalšia korešpondencia iba s prihlásenými účastníkmi.

Upozornenie:
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne, podľa možnosti v predstihu. Ubytovacie kapacity priamo v mieste konania kongresu sú obmedzené.

Pre aktívnych účastníkov:
Abstrakty prezentácií sa akceptujú výlučne v štruktúrovanej forme a odoslané cez internetový formulár: "Registrácia k aktívnej účasti a odoslanie abstraktu"
na tomto portáli do 21.4. 2023.
Abstrakt musí obsahovať priezviská a mená autorov, názov príspevku, správnu mailovú adresu pre korešpodenciu a samotný abstrakt.
Všetky inštrukcie sú uvedené v samotnom formulári. Trvanie prezentácie: 15+5 minút (okrem vyžiadaných prednášok).
Prezentačná technika: PC + dataprojektor. Požiadavku na dvojprojekciu treba osobitne vyznačiť. Akceptuje sa formát prezentácie v MS PowerPoint (2003/2007/2010,2013, 2016,2019, 365).
Dáta prezentácie je potrebné odovzdať 15 minút pred aktuálnym blokom prednášok. Podporované média: USB flash disk, CD-R/RW, DVD média. FD nie sú akceptované.
K dispozícii pri prezentácii bude diaľkové ovládanie a laserový ukazovateľ. 
Prosím dodržujte vyhradený čas prezentácie! Predsedníctvo jednotlivých odborných sekcií si vyhradzuje právo skrátiť/prerušiť prezentáciu pri prekročení časového limitu.

Postery: Maximálny rozmer: 100 × 90 cm (výškaךírka), tvrdený papier, možnosť prilepenia obojstrannou lepiacou páskou na mieste. 

***
top