Registrácia k účasti na kongrese XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI                    
       
    Dôležité: po odoslaní formulára už nie je možné meniť zadané údaje, preto prosím pred odoslaním formulára starostlivo skontrolujte zadané údaje.
V prípade, že predsa budete potrebovať akúkoľvek informáciu opraviť po odoslaní formulára registrácie účasti - kontaktujte, prosím e-mailom organizačný sekretariát. 
 
       
    ZÁKLADNÉ ÚDAJE k registrácii účasti na kongrese:   
             Titul:           Titul za menom:  
  Priezvisko:  Nebol dodržaný minimálny počet znakov.*    (*=Povinný údaj)  
  Meno:   *  
  Zdravotnícke povolanie:   *Vyberte jednu možnosť.  
  ID číslo v komore:  Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát.  * registračné číslo v príslušnej (lekárskej / sesterskej) komore  
  Dátum narodenia:  Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát. *(DD.MM.YYYY)  
  Mobil:  Je vyžadována hodnota.Neplatný formát.Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát.*  
  E-mail:  *
Na tento E-mail Vám bude odoslané potvrdenie o prijatí registrácie. Skontrolujte jeho bezchybnosť.

(V prípade, že sa vám nevráti potvrdenie o registrácii
 - registráciu prosím zopakujte)
 
       
    Názov a adresa pracoviska  
  Názov a adresa zariadenia:  Je vyžadovaná hodnota.Je vyžadovaná hodnota.*  
  Mesto:  Nebol dodržaný minimálny počet znakov. *  PSČ:  Je vyžadovaná hodnota.Nebol dodržaný minimálny počet znakov.Bol prekročený maximálny počet znakov.Zadaná hodnota je menšia než minimálna vyžadovaná hodnota.Zadaná hodnota je väčšia než maximálna povolená hodnota.Neplatný formát. *  
  Štát:  Vyberte jednu možnosť.  
       
    Potvrdzujem správnosť  (Vyberte jednu možnosť): *

Vyberte jednu možnosť.
 
    Môj kongresový (účastnícky) poplatok je: Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát.Nebol dodržaný minimálny počet znakov.Zadaná hodnota je menšia než minimálna vyžadovaná hodnota.Bol prekročený maximálny počet znakov. . (Ak spĺňate kritéria oslobodenia od poplatku v "Základných informáciách" - uveďte "0")  
    Spôsob platby kongresového poplatku pre registrovaných do 1.4.2023  (Vyberte jednu možnosť): *Poznámka: Platba v hotovosti ani kartou na mieste kongresu nie je možná!
Platba na mieste registrácie je možná jedine cez internet banking priamo na účet SLS s predložením potvrdenia vykonanej platby! Vyberte jednu možnosť.
 
       
    Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
Poučenie: Osobné údaje budú spracované na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracovania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné sa ho zúčastniť. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit.zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.
 
  Aktuálny kalendárny rok: Je požadovaný aktuálny rok Neplatný formát.Nebol dodržaný minimálny počet znakov.Zadaná hodnota je menšia než požadovaná hodnota Bol prekročený maximálny počet znakov.Zadaná hodnota je väčšia než požadovaná hodnota * (Pre kontrolu zadajte aktuálny rok vo formáte YYYY)  
           
       
       
    ©MUDr.Dušan Broďáni, PhD.